Leo&Sisi SRL, cu sediul social în Com. Poroschia, Jud. Teleorman înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J34/547/2005, avand cod unic de înregistrare 17909235, în calitate de Operator de date cu caracter personal prin natura activității desfășurate, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația în domeniu, precum și în conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

În vederea asigurării unei protecții corespunzătoare a datelor cu caracter personal cu care operăm în relația cu clienții noștri, am numit un responsabil care poate fi contactat la adresa de e-mail: PiatraNaturalaTR@gmail.com

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate sunt cele comunicate de dumneavoastră: nume, prenume, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, semnătura, adresa de e-mail, numărul telefon, date bancare și orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor enumerate mai jos.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează prin colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, modificare, extragere, consultare, utilizare, comunicare prin transmitere și punere la dispoziție, ștergere și distrugere.

Datele Personale vor fi prelucrate prin intermediul unor metode manuale, cât și prin intermediul mijloacelor informatice.

Scopurile pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate sunt următoarele:

 • Prestarea de servicii care au legătura cu obiectul de activitate al societății noastre (cursuri de formare profesională);
 • Intermedierea obținerii diplomelor/certificatelor profesionale;
 • Soluționarea sesizărilor și cererilor transmise de client;
 • Facturarea serviciilor prestate conform contractulu încheiat cu clientul;
 • Recuperarea creanțelor prin intermediul unor persoane autorizate în baza unor contracte de colaborare/prestări servicii;
 • Comunicări comerciale și scop de marketing.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Contractul încheiat;
 • Respectarea unei obligații legale;
 • Consimțământul liber exprimat.

Refuzul clienților de a transmite datele cu caracter personal și de a permite prelucrarea acestora conduce la imposibilitatea prestării serviciilor care au legătura cu obiectul de activitate al Operatorului. Lipsa consimțământului dumneavostră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop comercial și de marketing, nu va avea nici o consecință asupra încheierii și executării contractului. Clientul are dreptul de a-și retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, însă retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de Operator, vor fi dezvăluite în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari;

 • Angajaților societății noastre;
 • Către autoritățile de stat in cazul in care acestea fac cererile prin formele legale.

Transferul datelor cu caracter personal se va efectua numai pe suport de hartie.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va respecta principiile necesității și proporționalității, și va cuprinde cel puțin atingerea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate.

La data încetării relației de colaborare, sau la expirarea termenului legal de păstrare în materie fiscal și contabilă, datele vor fi șterse.

Drepturile persoanelor vizate

Referitor la datele cu caracter personal comunicate, conform GDPR aveți dreptul:

 • Să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;
 • Să solicitați rectificarea și stergerea acestora;
 • Să obțineți restricționarea prelucrării datelor;
 • Să vă opuneți prelucrării datelor;
 • Să vă retrageti oricând consimțământul în legătura cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop comercial sau de marketing.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus, veți putea înainta o cerere scrisă, datată și semnată:

 • La adresa de e-mail: PiatraNaturalaTR@gmail.com
 • Prin poștă, la adresa: LEO & SISI S.R.L., Sat. Poroschia, Com. Poroschia, Jud. Teleorman

Pentru informații suplimentare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția acestora, la adresa de e-mail menționată.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă Regulamentul, puteți depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.